ગોપનાથ. દરિયા કીનારો

આ રમણીય સ્થળની એકવાર મુલાકાત લ્યો . દરિયાકાંઠો મનોહર છે. ભાવનગર જિલ્લાના તળાજા નજીક આવેલું છે.

લોકભારતી સણોસરા

એકવાર લોકભારતી ગ્રામવિદ્યાપીઠની મુલાકાત લ્યો. ગાંધીયુગની ગાંધીયન ફિલસૂફીને વરેલી અને ખેતી,ગોપાલન,સ્વાવલંબન,પરિશ્રમ,પર્યાવરણ,અને ગ્રામવિકાંસને કેન્દ્રમાં રાખી શિક્ષણ આપતી આ સંસ્થા ખરેખર પી . મ. મોદીજીની સ્વદેશી,ચળવળ અને ગાંધીજીની નઈતાલીમ વિચારસરણીને ખરા અર્થમાં ઉજાગર કરેછે.

Uparjn